Základy DPH

3. 5. 2022

Plátce DPH

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je daní ze spotřeby. DPH fakticky zatěžuje finální spotřebitele při koupi zboží nebo při spotřebě služeb. DPH naopak nezatěžuje podnikatele, ve vztahu k podnikatelům by DPH mělo být vždy neutrální.

Ve složitých daňových systémech, kdy je zdaňována relativně veliká množina obyvatelstva (například u DPH), je daň vybírána přes daňový subjekt - PLÁTCE DANĚ. Plátce vybere a odvede daň finančnímu úřadu místo finálního spotřebitele. Kdyby daň nebyla vybrána a odvedena plátcem, finální spotřebitel by byl neúměrně zatížen výběrem a placením daně.

Příklad č. 1: Daňový subjekt - plátce DPH
Student si jde koupit do trafiky kolu za 29 Kč. V případě, že by neexistoval daňový subjekt plátce DPH, tak by student po zakoupení koly musel běžet na finanční úřad a vypořádat svoji daňovou povinnost ve výši 5 Kč. V našem daňovém systému funguje daňový subjekt plátce DPH, takže daň ve výši 5 Kč z nákupu koly odvede finančnímu úřadu trafikant.

Základy DPH

Osvobození pro malé podniky

Dle EU směrnice, která harmonizuje zákony o DPH v členských státech EU, je každý podnikatel plátcem DPH. Tato směrnice ale umožňuje členským státům aplikovat osvobození pro malé podniky. České republika využila této možnosti a osvobozuje z plátcovství malé podnikatele, které mají příjmy za 12 bezprostředně předcházejících měsíců do 1 000 000 Kč. Do tohoto limitu se započítávají pouze transakce s místem plnění v ČR. Je důležité zmínit, že jsme aktuálně požádali Evropskou komisi o zvýšení obratu pro povinnou registraci z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč a očekává se kladné schválení, takže během několika měsíců osvobození pro malé podnikatele bude pravděpodobně limitováno příjmy 2 000 000 Kč. Pokud podnikatel má obrat pod 1 000 000 Kč, tak se může zaregistrovat dobrovolně.

Předmět daně

Pokud abstrahujeme od transakcí se zahraničím, tak předmětem DPH je:

  1. dodání zboží podnikatelem za úplatu,
  2. poskytnutí služby podnikatelem za úplatu,

Základ daně

Základem daně je vše, co podnikatel obdrží od příjemce jako protihodnotu dodaného zboží nebo poskytnuté služby. Do základu vstupuje i nepeněžní plnění.

Sazba daně

Základní sazba daně je ve výši 21 %. Kromě základní sazby daně existuje první snížená sazba daně ve výši 15 %. První snížená sazba se využije například při dodání potravin s výjimkou alkoholických nápojů. Kromě základní sazby a první snížené sazby existuje i druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Druhá snížená sazba daně se využije pro dodání knih, pitné vody nebo ubytovací služby.

Daňová povinnost a daňové tvrzení

Zdaňovacím obdobím je většinou kalendářní měsíc. Plátce daně sečte DPH na výstupu u všech uskutečněných zdanitelných plnění a odečte od toho souhrn DPH na vstupu ze všech přijatých zdanitelných plnění vždy za zdaňovací období.

Daňová tvrzení (DPH přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení) se podávají do 25. dne následujícího po konci zdaňovacího období. Například za zdaňovací období únor 2022 se musela podat daňová tvrzení do 25. března 2022.

Příklad 2: Výpočet DPH „ze shora“ včetně výpočtu spotřební daně z cigaret
Pan Dýmka si koupil krabičku za 130 Kč. V krabičce je 20 kusů cigaret. Jaká výše DPH a spotřební daně bude z této krabičky odvedena?

Výpočet DPH z krabičky cigaret.
Základ daně dostaneme, když prodejní cenu dělíme 1 + sazba daně v %, výpočet 130/1,21 = 107,44.
Daň je následně prodejní cena mínus základ daně 130-107,44 = 22,56 Kč.
DPH z krabičky cigaret je ve výši 22,56 Kč.

DPH ale není jedinou daní ze spotřeby, krabička cigaret podléhá ještě spotřební dani z cigaret (tabákových výrobků).

Výpočet spotřební daně z krabičky cigaret.
Spotřební daň z cigaret má dvě sazby daně: procentní a pevnou.

  • Základem daně pro procentní část je cena pro konečného spotřebitele a sazba daně je výši 30 %.
  • Základem daně pro pevnou část je množství cigaret vyjádřených v kusech a sazba daně je 1,88 Kč/ kus.
Procentní část daně (30 % z prodejní ceny) 39 Kč
Pevná část daně (1,88 x 20 kusů) 37,6 Kč
Spotřební daň celkem 76,6 Kč

Při nákupu krabičky cigaret za 130 Kč, stát dostane 22,56 Kč na DPH a 76,6 Kč na spotřební dani.