Zdanění a odvody příjmů plynoucí z dohody o pracovní činnosti

2. 9. 2022

Další dohodou, která se řadí mezi pracovně-právní vztahy, je dohoda o pracovní činnosti. Aby byla tato dohoda mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem platná, musí být uzavřena v písemné podobě. Na rozdíl od dohody o provedení práce může rozsah práce u dohody o pracovní činnosti přesahovat v kalendářním roce 300 hodin, nicméně i tato dohoda je využívána spíše u krátkodobých prací, jako jsou brigády.

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. To znamená, že zaměstnanec nesmí na základě této dohody odpracovat více než 20 hodin týdně (za předpokladu standardní pracovní doby 40 hodin týdně). Tento hodinový limit platí ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. Pracuje-li zaměstnanec na DPČ u více zaměstnavatelů, musí tento limit dodržet u každého z nich. Má-li u jednoho zaměstnavatele uzavřeno více dohod o pracovní činnosti, hodiny se mu sčítají. Dohoda o pracovní činnosti však přináší možnost flexibilní pracovní doby, což znamená, že zaměstnanec tento limit nemusí dodržet každý týden. Lze pracovat například jeden týden 30 hodin a další jen 10 hodin, důležitý je celkový průměr za celou dobu trvání dohody, nejdéle však za 52 týdnů.

Odměna, daň a pojistné

Odměna vyplácená na základě dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než je hranice stanovená zákonem. Pro rok 2022 se jedná o 96,40 Kč hrubé mzdy na hodinu práce, tedy hrubá odměna 16 200 Kč za měsíc.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění se odvíjí od tzv. rozhodné částky. Ta se vypočítá jako jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na pětistovky dolů. Pro rok 2022 se jedná o částku 3 500 Kč. U příjmů nižších než je rozhodná částka se odvody na sociální a zdravotní pojištění neodvádí. Pokud měsíční příjem tuto mez překročí, musí pojistné platit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. U zaměstnance odvod na sociální zabezpečení činí 6,5 % z hrubé měsíční odměny a odvody na veřejné zdravotní pojištění činí 4,5 % z hrubé měsíční odměny. Zaměstnavatel odvádí 24,8 % na sociální zabezpečení a 9 % na veřejné zdravotní pojištění.

Pokud poplatník pracující na základě dohody o pracovní činnosti není státním pojištěncem z pohledu veřejného zdravotního pojištění (například studenti, osoby pobírající starobní důchod), je povinen hradit si zdravotní pojištění jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Minimální výše zálohy činí 2 187 Kč a vypočítá se jako 13,5 % z minimální hrubé mzdy, která pro rok 2022 činí 16 200 Kč.

Zdanění a odvody příjmů plynoucí z dohody o pracovní činnosti

Příjmy z dohody o pracovní činnosti jsou zdaňovány stejně jako příjmy z pracovního poměru. Zaměstnavatel vždy odvede daň z příjmu ve výši 15 % bez ohledu na výši příjmu. Na vypočtenou daň má vliv uplatnění slev, jestliže zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Toto prohlášení lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pro lepší pochopení dopadů podpisu prohlášení k dani a uplatnění slev, jsou níže popsány varianty dle hrubých příjmů do 3 500 Kč a nad 3 500 Kč.

Hrubý měsíční příjem do 3 500 Kč bez podpisu prohlášení k dani

V případě, kdy je hrubý měsíční příjem do 3 500 Kč a zároveň zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel zaměstnanci z odměny srazí 15% srážkovou daň. Zaměstnanec nemá možnost uplatnit základní slevu na poplatníka, ani jiné. Tento příjem nemusí zaměstnanec uvádět v daňovém přiznání k dani z příjmů, avšak v určitých případech (např. pokud poplatník neměl žádné jiné příjmy) je vhodné daňové přiznání podat, neboť v něm poplatník může uplatnit příslušné slevy na dani a zaplacenou daň tak dostat od finančního úřadu zpět.

Hrubý měsíční příjem do 3 500 Kč s podpisem prohlášení k dani

Pokud hrubý měsíční příjem zaměstnance nepřekročil 3 500 Kč a zároveň zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, příjem se daní 15% zálohovou daní. Zaměstnanec má dále možnost uplatnění slev na dani. Zaměstnanec pak z pravidla z této částky neodvede žádnou daň, neboť měsíční část základní slevy na poplatníka v roce 2022 činní 2 570 Kč a je tedy vyšší než daňová povinnost z částky do 3 500 Kč. V případě, kdy zaměstnanec pobírá mzdu od dvou a více zaměstnavatelů, z které je hrazena zálohová daň, je povinen za daný rok podat daňové přiznání k dani z příjmů.

Hrubý měsíční příjem nad 3 500 Kč bez podpisu prohlášení k dani

Jestliže hrubá měsíční odměna přesáhne 3 500 Kč a zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, příjem se daní 15% zálohovou daní bez možnosti uplatnění slev. Zaměstnanec nemusí podávat daňové přiznání, avšak opět je to v určitých případech vhodné, neboť v něm poplatník může uplatnit příslušné slevy na dani a zaplacenou daň tak dostat od finančního úřadu zpět.

Hrubý měsíční příjem nad 3 500 Kč s podpisem prohlášení k dani

V případě, že hrubá měsíční odměna přesáhla 3 500 Kč a zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, jeho příjem se daní 15% zálohovou daní a zároveň má možnost uplatnění slev na dani.