Zdanění a odvody příjmů plynoucích z dohody o provedení práce

2. 6. 2022

Dohoda o provedení práce se řadí mezi pracovně-právní vztahy, přičemž aby byl tento pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem platný, tak musí být dohoda uzavřena písemně. Rozsah prací, které lze na dohodu o provedení práce vykonávat u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit 300 hodin za rok. Z toho důvodu je dohoda o provedení práce nejčastěji využívaná studenty, či penzisty k přivýdělkům.

Odměna, daň a pojistné

Odměna vyplácená na základě dohody o provedení práce nesmí být nižší, než je zákonem stanovená minimální mzda, která pro rok 2022 činí 16 200 Kč za měsíc, tedy 96,4 Kč hrubé mzdy za hodinu práce.

Naopak horní výše odměny není nikterak omezena, avšak její výše ovlivňuje režim pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Pravidlo pro odvod pojistného je jednoduché, z hrubé měsíční odměny do 10 000 Kč (včetně) se pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění neplatí. Pojistné tedy neodvádí zaměstnanec ani jeho zaměstnavatel. V případě, že je tato hrubá měsíční odměna překročena, tak zaměstnanec musí z hrubé měsíční odměny odvést pojistné ve výši 6,5 % na sociální zabezpečení a 4,5 % na veřejné zdravotní pojištění. Zaměstnavatel pak odvádí 24,8 % na sociální zabezpečení a 9 % na veřejné zdravotní pojištění. Pokud je však z hrubé měsíční odměny odváděno pojistné na sociální pojištění, pak se tento příjem započítává do rozhodných příjmů, které ovlivňují výši starobní penze a zaměstnanec má také nárok na nemocenské dávky.

Podstatné je zmínit, že pokud poplatník pracující na základě dohody o provedení práce, není z pohledu veřejného zdravotního pojištění státním pojištěncem (tj. například student, osoba pobírající starobní důchod atd.), pak je povinen hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění vždy, bez ohledu na výši hrubé měsíční odměny plynoucí z dohody o provedení práce. Toto pojistné bude odvozeno z minimální mzdy a jeho výše v roce 2022 je 2 187 Kč.

Zdanění a odvody příjmů plynoucích z dohody o provedení práce

Pro stanovení daně z příjmů je podstatná skutečnost, zdali zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a současně, zda u téhož zaměstnavatele uplatňuje základní slevu na poplatníka. Prohlášení k dani lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pro lepší pochopení, jaké má podpis prohlášení k dani a uplatnění základní slevy na poplatníka dopady, jsou tyto dopady popsány níže ve variantách dle hrubých příjmů do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč.

Hrubý měsíční příjem do 10 000 Kč bez podpisu prohlášení k dani

V případě, kdy činí hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce částku do 10 000 Kč a zaměstnanec u svého zaměstnavatele nepodepíše prohlášení k dani, pak je jeho odměna zdaňována 15 % srážkovou daní. Tuto daň za něj rovnou srazí a odvede jeho zaměstnavatel a zaměstnanci není umožněno uplatnit základní slevu na poplatníka. Příjem nemusí zaměstnanec v daňovém přiznání k dani z příjmů uvádět, avšak v určitých případech (např. pokud poplatník nemá žádné jiné příjmy, než kterému plynou z dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele) je vhodné daňové přiznání podat, neboť v něm poplatník může uplatnit příslušné slevy na dani a zaplacenou daň tak dostat od finančního úřadu zpět.

Hrubý měsíční příjem do 10 000 Kč s podpisem prohlášení k dani

Pokud zaměstnanec u daného zaměstnavatele, u kterého pobírá odměnu plynoucí z dohody o provedení práce, podepíše prohlášení k dani, pak poplatník může uplatnit slevy na dani a z odměny do 10 000 Kč pak z pravidla neodvede žádnou daň, neboť 15% daň bude činit maximálně 1 500 Kč a základní sleva na poplatníka v roce 2022 činí 2 570 Kč.

Hrubý měsíční příjem nad 10 000 Kč bez podpisu prohlášení k dani

V případě, kdy hrubá měsíční výše odměny překročí částku 10 000 Kč, je tato odměna zdaňována 15 % zálohovou daní. Zaměstnanec si bez podpisu prohlášení k dani nemůže uplatnit žádnou slevu. Zaměstnanec nemusí podávat daňové přiznání, avšak opět je to v určitých případech vhodné, neboť v něm poplatník může uplatnit příslušné slevy na dani a zaplacenou daň tak dostat od finančního úřadu zpět. Zaměstnanci, kteří pracují současně na dvě dohody o provedení práce, ze kterých je odváděna zálohová daň z příjmů, musí povinně podat za daný rok daňové přiznání k dani z příjmů.

Hrubý měsíční příjem nad 10 000 Kč s podpisem prohlášení k dani

Pokud zaměstnanec pobírá na dohodu o provedení práce hrubou měsíční odměnu vyšší než 10 000 Kč a má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani, pak je systém zdanění stejný, jako v případě odměny nad 10 000 Kč s nepodepsaným prohlášením, avšak rozdíl je ten, že zaměstnanec může uplatňovat slevy na dani.