Přehled měsíčních a ročních slev

10. 7. 2022

Slevy na dani snižují daňovou povinnost poplatníka k dani z příjmu fyzických osob. Odečítají se od vypočtené daně. Tyto slevy je možné uplatnit buď na měsíční, nebo roční bázi. Měsíční uplatnění slev je využíváno v případě zaměstnanců, nicméně ne všechny slevy je možné na měsíční bázi uplatnit.

Roční slevy

Slevy, které lze uplatnit pouze na roční bázi se uplatňují při ročním zúčtování daně, nebo při vlastním podání daňového přiznání k dani z příjmů. Mezi tyto slevy patří:

  • sleva na manžela/ manželku,
  • sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné),
  • sleva za zastavenou exekuci.

Sleva na manžela/ manželku pro rok 2022 činí 24 840 Kč, je-li manžel/ manželka držitelem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč. Tuto slevu je možné uplatnit v případě, že manžel/ manželka měl/a roční vlastní příjmy nižší než 68 000 Kč. Výše příjmů se dokládá pouze čestným prohlášením.

Školkovné lze uplatnit v případě umístění dítěte do předškolního zařízení. Pro rok 2022 činí sleva za každé dítě maximálně 16 200 Kč. Konkrétní výše slevy závisí na tom, kolik bylo za umístění dítěte do předškolního zařízení zaplaceno. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů a podkladem k jejímu uplatnění je potvrzení vydané předškolním zařízením.

Pro uplatnění slevy na zastavenou exekuci musí poplatník doložit v jaké výši mu byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci a předložit usnesení o zastavení exekuce. Výše slevy činní 30 % z vymáhané pohledávky, přičemž maximální možná hodnota této pohledávky může být 1 500 Kč. Sleva za jednu zastavenou exekuci tak může činit maximálně 450 Kč, tj. 30 % maximálně z 1 500 Kč.

Přehled měsíčních a ročních slev

Měsíční slevy

Měsíčních slevy se uplatňují již při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, a to v případě podepsání prohlášení k dani. Tyto slevy jsou:

  • základní sleva na poplatníka,
  • sleva na invaliditu,
  • sleva na držitele průkazu ZTP/P,
  • sleva na studenta.

Na základní slevu na poplatníka mají nárok všichni poplatníci daně. Není potřeba na ni prokazovat nárok a je možné ji uplatnit vždy v plné výši i v případě, že poplatník nepracoval všech 12 měsíců. Pro rok 2022 její výše činí 30 840 Kč (2 570 Kč měsíčně).

U slevy na invaliditu rozlišujeme invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Tato sleva poplatníkovi náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni v měsíci. Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně pro rok 2022 činí 210 Kč měsíčně a pro invaliditu třetího stupně 420 Kč měsíčně. Roční výše této slevy tedy činní 2 520 Kč (I. a II. stupeň) a 5 040 Kč (III. stupeň).

Speciální slevu na dani si rovněž mohou uplatnit poplatníci, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P. Tito zdravotně postižení mají v roce 2022 nárok na slevu ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně).

Slevu na studenta mohou uplatnit poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a nedosáhly 26 let věku (v případě doktorského studia 28 let). Tato sleva pro rok 2022 činí 335 Kč měsíčně (4 020 Kč ročně). K jejímu uplatnění je třeba doložit potvrzení o studiu. Při souběžném studiu na více školách se daňová sleva nenásobí.

Kromě těchto slev má poplatník daně možnost využít daňové zvýhodnění na děti. Tuto slevu lze uplatnit již v měsíci narození dítěte. V roce 2022 daňové zvýhodnění na 1. dítě činí 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně), na 2. dítě činí 22 320 Kč (1 860 Kč měsíčně) a na 3. a další děti činí 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně).

Toto zvýhodnění se též uplatňuje již během roku při výpočtu měsíční čisté mzdy zaměstnance. Může ho uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, a to až do 18 let věku dítěte včetně. Jestliže se zletilé dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně, lze toto zvýhodnění uplatnit až do věku 26 let.

Jestliže je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, vzniká poplatníkovi nárok na daňový bonus, který mu správce daně vyplatí.

Přehledová tabulka slev na dani

Slevy na dani Roční výše Měsíční výše
Základní – na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Základní sleva na invaliditu (I. nebo II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Rozšířená sleva na invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Na manžela/ manželku 24 840 Kč n/a
Na manžela/ manželku (vlastnictví průkazu ZTP/P) 49 680 Kč n/a
Za umístnění dítěte – za každé vyživované dítě max 16 200 Kč n/a
Sleva za zastavenou exekuci max 450 Kč n/a
Daňové zvýhodnění na dítě:    
 1. vyživované dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
 2. vyživované dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
 3. a další vyživované děti 27 840 Kč 2 320 Kč